Дэд ерөнхийлөгчид

Б.Сурмаажав 1961-1964

Д.Дашдовдон  1965-1980

Р.Ойдовданзан 1980-1985

Ж.Бадраа  1985-1990

Р.Гаваа 1990-1994

О.Одбаяр 1994-1997

Ж.Баасандаш 1997-2000

Д.Эрдэнэбат 2000 –

Ц.Энхтүвшин 2012-2019

Т.Тогтохбаяр 2019 оноос